loading...

AgEnT4IrAnIaN.Ir

کتیبه چیست؟ چیزی شبیه یک نوشته باستانی توی ذهن نقش می بنده از این اسم. اما در عمل یه خاصیتی هست که روی یک یا همه ی دهکده های شما اثر می ذاره که با دهکده ی عادی متفاوت می شه. مثلاً ساختمون های دهک

کتیبه چیست؟
چیزی شبیه یک نوشته باستانی توی ذهن نقش می بنده از این اسم. اما در عمل یه خاصیتی هست که روی یک یا همه ی دهکده های شما اثر می ذاره که با دهکده ی عادی متفاوت می شه. مثلاً ساختمون های دهکده مقاومت بیشتری پیدا می کنن، یا سربازهای ساخته شده از اون دهکده سریع تر حرکت می کنن، یا سربازها گندم کمتری می خورن (مثلاً نصف حالت هادی)، یا ...

================================================== =================

نواع کتیبه ها و کارآیی آنها

1-
نام:کتیبه رازهای معماری- کوچک
کارکرد:این کتیبه دهکده شما را در برابر منجنیق و دژکوب 4× مقاومتر می‌سازد.
محدوده تاثیر:دهکده حاوی کتیبه
میزان:4×
سطح مورد نیاز خزانه:10
2-
نام:کتیبه رازهای معماری- بزرگ
کارکرد:این کتیبه دهکده شما را در برابر منجنیق و دژکوب 3× مقاومتر می‌سازد.
محدوده تاثیر:تمامی دهکده ها
میزان:3×
سطح مورد نیاز خزانه:20
3-
نام:کتیبه رازهای معماری- منحصر به فرد
کارکرد:این کتیبه دهکده شما را در برابر منجنیق و دژکوب 5× مقاومتر می‌سازد.
محدوده تاثیر:تمامی دهکده ها
میزان:5×
سطح مورد نیاز خزانه:20
4-
نام:کتیبه چکمه خدایان- کوچک
کارکرد:این کتیبه سرعت حرکت سربازان شما را 2× سریعتر می‌کند.
محدوده تاثیر:دهکده حاوی کتیبه
میزان:2×
سطح مورد نیاز خزانه:10
5-
نام:کتیبه چکمه خدایان- بزرگ
کارکرد:این کتیبه سرعت حرکت سربازان شما را 1.5× سریعتر می‌کند.
محدوده تاثیر:تمامی دهکده‌ها
میزان:1.5×
سطح مورد نیاز خزانه:20
6-
نام:کتیبه چکمه خدایان- منحصر به فرد
کارکرد:این کتیبه سرعت حرکت سربازان شما را 3× سریعتر می‌کند.
محدوده تاثیر:تمامی دهکده‌ها
میزان:3×
سطح مورد نیاز خزانه:20
7-
نام:کتیبه چشمان عقاب- کوچک
کارکرد:این کتیبه جاسوس‌های شما را تا 5× برابر قوی تر می‌سازد. همچنین جاسوس‌های مستقر در دهکده نیز قوی‌تر از قبل عمل می‌کنند. به علاوه اینکه شما می‌توانید نوع سربازهایی که در حال حمله به شما هستند را در اردوگاه تشخیص دهید ولی قادر به تشخیص تعداد آنها نمی‌باشد.
محدوده تاثیر:دهکده حاوی کتیبه
میزان:5×
سطح مورد نیاز خزانه:10
8-
نام:کتیبه چشمان عقاب- بزرگ
کارکرد:این کتیبه جاسوس‌های شما را تا 3× برابر قوی تر می‌سازد. همچنین جاسوس‌های مستقر در دهکده نیز قوی‌تر از قبل عمل می‌کنند. به علاوه اینکه شما می‌توانید نوع سربازهایی که در حال حمله به شما هستند را در اردوگاه تشخیص دهید ولی قادر به تشخیص تعداد آنها نمی‌باشد.
محدوده تاثیر:تمامی دهکده‌ها
میزان:3×
سطح مورد نیاز خزانه:20
9-
نام:کتیبه چشمان عقاب- منحصر به فرد
کارکرد:این کتیبه جاسوس‌های شما را تا 10× برابر قوی تر می‌سازد. همچنین جاسوس‌های مستقر در دهکده نیز قوی‌تر از قبل عمل می‌کنند. به علاوه اینکه شما می‌توانید نوع سربازهایی که در حال حمله به شما هستند را در اردوگاه تشخیص دهید ولی قادر به تشخیص تعداد آنها نمی‌باشد.
محدوده تاثیر:تمامی دهکده‌ها
میزان:10×
سطح مورد نیاز خزانه:20
10-
نام:کتیبه مرتاض‌ها- کوچک
کارکرد:این کتیبه مصرف گندم سرباز‌های این دهکده و همچنین سربازهای کمکی مستقر در این دهکده را 1/2 برابر کاهش می‌دهد. (نصف)
محدوده تاثیر:دهکده حاوی کتیبه
میزان:1/2×
سطح مورد نیاز خزانه:10
11-
نام:کتیبه مرتاض‌ها- بزرگ
کارکرد:این کتیبه مصرف گندم سرباز‌های این دهکده و همچنین سربازهای کمکی مستقر در این دهکده را 3/4 برابر کاهش می‌دهد. (سه چهارم)
محدوده تاثیر:تمامی دهکده‌ها
میزان:3/4×
سطح مورد نیاز خزانه:20
12-
نام:کتیبه مرتاض‌ها- منحصر به فرد
کارکرد:این کتیبه مصرف گندم سرباز‌های این دهکده و همچنین سربازهای کمکی مستقر در این دهکده را 1/2 برابر کاهش می‌دهد. (نصف)
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده‌ها
میزان:1/2×
سطح مورد نیاز خزانه:20
13-
نام:کتیبه جنگ‌آموز- کوچک
کارکرد:این کتیبه سرعت ساخت لشکریان شما را در پادگان، اصطبل، کارگاه 1/2 برابر افزایش می‌دهد. (زمان ساخت نصف می‌شود) همچنین سرعت ساخت سرباز در پادگان بزرگ و اصطبل بزرگ نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
محدوده تاثیر:دهکده حاوی کتیبه
میزان:1/2×
سطح مورد نیاز خزانه:10
14-
نام:کتیبه جنگ‌آموز- بزرگ
کارکرد:این کتیبه سرعت ساخت لشکریان شما را در پادگان، اصطبل، کارگاه 3/4 برابر افزایش می‌دهد. (زمان ساخت سه چهارم می‌شود) همچنین سرعت ساخت سرباز در پادگان بزرگ و اصطبل بزرگ نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
محدوده تاثیر:تمامی دهکده‌ها
میزان:3/4×
سطح مورد نیاز خزانه:20
15-
نام:کتیبه جنگ‌آموز- منحصر به فرد
کارکرد:این کتیبه سرعت ساخت لشکریان شما را در پادگان، اصطبل، کارگاه 1/2 برابر افزایش می‌دهد. (زمان ساخت نصف می‌شود) همچنین سرعت ساخت سرباز در پادگان بزرگ و اصطبل بزرگ نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
محدوده تاثیر:
تمام دهکده‌هامیزان:1/2×
سطح مورد نیاز خزانه:20
16-
نام:کتیبه انبار برتر- کوچک
کارکرد:این نقشه به شما ساخت انبار بزرگ و انبار غذای بزرگ با آموزش می‌دهد. شما همچنین برای ارتقا ساختمان‌های کذکور به این نقشه نیاز خواهید داشت.
محدوده تاثیر:دهکده حاوی کتیبه
میزان:---
سطح مورد نیاز خزانه:10
17-
نام:کتیبه انبار برتر- بزرگ
کارکرد:این نقشه به شما ساخت انبار بزرگ و انبار غذای بزرگ با آموزش می‌دهد. شما همچنین برای ارتقا ساختمان‌های کذکور به این نقشه نیاز خواهید داشت.
محدوده تاثیر:تمامی دهکده‌ها
میزان:---
سطح مورد نیاز خزانه:20
18-
نام:کتیبه گیج کننده- کوچک
کارکرد:این کتیبه ظرفیت مخفیگاه شما را 200× برابر افزایش می‌دهد.
صاحبان این کتیبه تنها مورد هدف‌گیری اتفاقی منجنیق قرار خواهند گرفت.
البته خزانه و شگفتی جهان مورد هدفگیری اتفاقی منجنیق قرار خواهند گرفت.
محدوده تاثیر:دهکده حاوی کتیبه
میزان:200×
سطح مورد نیاز خزانه:10
19-
نام:کتیبه گیج کننده- بزرگ
کارکرد:این کتیبه ظرفیت مخفیگاه شما را 100× برابر افزایش می‌دهد.
صاحبان این کتیبه تنها
نام:کتیبه گیج کننده- بزرگ
کارکرد:این کتیبه ظرفیت مخفیگاه شما را 100× برابر افزایش می‌دهد.
صاحبان این کتیبه تنها مورد هدف‌گیری اتفاقی منجنیق قرار خواهند گرفت.
البته خزانه و شگفتی جهان مورد هدفگیری اتفاقی منجنیق قرار خواهند گرفت.
محدوده تاثیر:تمامی دهکده‌ها
میزان:100×
سطح مورد نیاز خزانه:20
20-
نام:کتیبه گیج کننده- منحصر به فرد
کارکرد:این کتیبه ظرفیت مخفیگاه شما را 500× برابر افزایش می‌دهد.
صاحبان این کتیبه تنها مورد هدف‌گیری اتفاقی منجنیق قرار خواهند گرفت.
هدف گیری انتخابی خزینه امکان پذیر نمی‌باشد.
محدوده تاثیر:تمامی دهکده‌ها
میزان:500×
سطح مورد نیاز خزانه:20
21-
نام:کتیبه احمقانه - کوچک
کارکرد:هر 24 ساعت خاصیت خود را به شکل یک کتیبه تغییر داده و دارای خواص مثبت و منفی می‌باشد. از خواص منفی می‌توان به کند شدن سرعت تربیت نیرو یا سرعت سربازان و مصرف گندم بیشتر اشاره کرد.
محدوده تاثیر:دهکده حاوی کتیبه
میزان:متغیر
سطح مورد نیاز خزانه:10
22-
نام:کتیبه احمقانه - منحصر به فرد
کارکرد:هر 24 ساعت خاصیت خود را به شکل یک کتیبه تغییر داده و دارای خواص منفی نمی‌باشد.
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده‌هامیزان:متغیر
سطح مورد نیاز خزانه:20

درباره
علیرضا حسن نیا بازدید : 821 پنجشنبه 11 خرداد 1391 زمان : 11:38 نظرات (0)
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  کدام بخش از سایت را بیشتر می پسندید ؟


  آمار سایت
 • کل مطالب : 897
 • کل نظرات : 98
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 2641
 • آی پی امروز : 21
 • آی پی دیروز : 84
 • بازدید امروز : 107
 • باردید دیروز : 185
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 8
 • بازدید هفته : 725
 • بازدید ماه : 8,915
 • بازدید سال : 24,553
 • بازدید کلی : 2,914,357